×

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ

Terms & Conditions

ผู้ใช้บริการโปรดอ่าน “ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ” อย่างละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน

การบริการใดๆ จาก WaritSolutions ซึ่งเราขอแทนว่าผู้ให้บริการและลูกค้าหรือผู้ที่ใช้บริการใดๆ จากทางเราจะขอเรียกแทนว่าผู้ใช้บริการโดยมี ระเบียบ เงื่อนไข และข้อตกลงในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

 

1) การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล เว็บไซต์ ซอฟแวร์ หรือ แอปพลิเคชั่น ของผู้ใช้บริการ ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น 

 

2) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ที่จะ “ไม่ให้บริการ” หรือ “ยกเลิกบริการโดยไม่คืนค่าบริการ” แก่ Web hosting หรือ VPS ที่มี ซอฟแวร์ เนื้อหา การใช้งาน หรือลักษณะดังต่อไปนี้

•  2.1) ขัดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.. 2550

•  2.2) มีเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  การโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่น

•  2.3) มีเนื้อหาลามกอนาจาร โป๊เปลือย การขายบริการ รวมถึงการลิ้งค์หรือมีการเชื่อมต่อไปยังระบบที่มีเนื้อหาดังกล่าวด้วย

•  2.4) มีเนื้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเปิดเซิฟเวอร์เกมส์ที่มีลิขลิทธิ์ในประเทศไทย

•  2.5) มีเนื้อหาที่ทำให้เสื่อมเสียให้แก่ผู้ให้บริการ

•  2.6) Hacker, Warez, Crack, DDoS, SPAM/Junk Mail, Brute Force Attack เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต ทอร์จัน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฏหมาย

•  2.7) การขุด Cryptocurrency ไม่ว่าสกุลใดๆก็ตาม (ไม่รวมถึงการใช้บอทเทรดและการทำ Masternode)

•  2.8) การใช้งานใดๆก็ตามที่มีการใช้ปริมาณ Bandwidth เป็นจำนวนมากจนส่งผลกระทบต่อการใช้งานของลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการปล่อยให้โหลดไฟล์เป็นจำนวนมากๆ*

•  2.9) การกระทำใดๆก็ตามที่เป็นการใช้ทรัพยากรของผู้ให้บริการเช่น  CPU , I/O Harddisk หรือ Memory สูงจนทำให้ระบบโดยรวมมีปัญหา*

 

3) เนื่องจากบริการประเภท Web Hosting เป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันกับผู้ใช้บริการจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาประสบการณ์ที่ดีในการใช้บริการ  ผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องกำหนดเพิ่มเติม ดังนี้

•  3.1) จำกัดปริมาณจำนวนไฟล์ใน Hosting ไม่เกิน 200,000 จำนวนไฟล์  (inodes) ต่อ 1 บริการ

•  3.2) สงวนสิทธิ์ไม่รับเว็บไซต์ที่มี Traffic จำนวนผู้เข้าใช้งานมากๆในเวลาเดียวกัน*

•  3.3) สงวนสิทธิ์ไม่รับ เว็บไซต์, CMS หรือ Script ที่ใช้ทรัพยากรของระบบมากกว่าปกติ*

•  3.4) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการแบ่งพื้นที่หรือทรัพยากรแก่บุคคลทั่วไปรวมถึงการทำเว็บไซต์ประเภท ย่อลิ้งโฆษณา ฝากรูป ฝากไฟล์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม

หากผู้ให้บริการตรวจสอบพบความผิดปกติหรือมีการละเมิดข้อกำหนดข้างต้น ผู้ให้บริการอาจทำการระงับบริการ Hosting ของผู้ใช้บริการชั่วคราวเพื่อให้ผู้ใช้บริการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หากผู้ใช้บริการไม่สามารถแก้ใขปัญหาได้ หรือ มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริการตามลักษณะข้างต้นต่อไป ผู้ให้บริการจะแนะนำให้ย้ายไปใช้บริการบน VPS หรือ Dedicated Server ต่อไป

 

4) ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนใว้กับผู้ให้บริการ ต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้ใช้บริการตั้งใจป้อนข้อมูลไม่ถูกต้องหรือใช้ข้อมูลเท็จ หากผู้ให้บริการตรวจพบ ทางผู้ให้บริการขอสวงนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ โดยผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย และขอคืนเงินได้

 

5) คำว่า “Unlimited” หรือ “Unmetered” ที่ปรากฎอยู่ในแพลนของผู้ให้บริการ หมายถึงผู้ใช้บริการสามารถใช้งานทรัพยากรดังกล่าวได้โดยไม่มีการจำกัด ตราบใดที่พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น แต่หากผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมการใช้งานที่ส่งผลกระทบต่อระบบและผู้ใช้บริการท่านอื่นโดยรวม ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะระงับบริการของผู้ใช้บริการโดยชั่วคราวไปก่อนจน กว่าผู้ใช้บริการจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือผู้ให้บริการอาจมีการแจ้งยกเลิกบริการขึ้นกับความเหมาะสม

 

6) หากผู้ให้บริการตรวจพบความผิดปกติต่อบริการใดๆ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการนั้นๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

7) ผู้ให้บริการไม่มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการเว้นแต่จะได้รับอนุญาติจากทางผู้ใช้บริการ

 

8) ผู้ให้บริการมีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมในการใช้งานให้กับเซิร์ฟเวอร์ VPS สำหรับการใช้งานในขั้นต้นเท่านั้น โดยผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้บริหาร จัดการ ดูแล VPS ด้วยตนเอง โดยผู้ให้บริการจะตอบคำถามและแก้ปัญหาในส่วนของระบบ VPS เท่านั้น ไม่รวมถึงข้อมูลหรือซอฟแวร์ของผู้ใช้บริการที่นำมาใช้บริการบน VPS

 

9) ผู้ให้บริการไม่อาจรับประกันเหตุการที่ไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งส่งผลทำให้บริการหยุดชะงัก เช่น ไฟฟ้าดับ, ภัยธรรมชาติ, ระบบเครือข่ายล่ม โดยจะมีการชดเชยจำนวนวันใช้งาน หรือ คืนค่าใช้บริการบางส่วน ตามความเหมาสม*

 

10) เพื่อเป็นการจัดสรร “บริการประเภททดลองใช้โดยไม่คิดค่าบริการ (Free Plan, Trial)” ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดให้เหมาะสมและทั่วถึงแก่ผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถสมัครและทดลองใช้บริการได้เพียง 1 ครั้ง/บริการเท่านั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่มีการสมัครบริการทดลองใช้ไว้ แต่ไม่ได้ใช้บริการ หรือ สมัครบริการทดลองใช้ซ้ำซ้อน (มากกว่า 1 ครั้ง/บริการ) รวมถึงการ สมัครสมาชิกหลายๆบัญชีเพื่อสมัครใช้บริการทดลองใช้

 

11) ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการประเภทการทดลองใช้โดยไม่คิดค่าบริการ (Free Plan, Trial) โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

12) ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

 

* โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ให้บริการ

อัพเดทเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564

ผู้ให้บริการจะถือว่าผู้ใช้บริการทุกท่านได้อ่านและเข้าใจข้อตกลงในการใช้บริการนี้แล้ว ก่อนการสมัครใช้บริการ

นโยบายการให้บริการ

การสั่งซื้อหลังจากที่ผู้ใช้บริการทำการสั่งซื้อบริการ กรุณาชำระค่าบริการเพื่อเปิดใช้บริการ โดยคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกหากไม่ได้รับการชำระค่าบริการภายใน 3 วัน

 

ใบแจ้งค่าบริการ(เพื่อต่ออายุ) – ใบแจ้งค่าบริการจะถูกส่งให้ผู้ใช้บริการ 7 วันก่อนสิ้นสุดรอบบิลโดยผู้ใช้บริการสามารถชำระค่าบริการได้ทันทีหลังจากที่ได้รับใบแจ้งค่าบริการ

 

การต่ออายุกรุณาชำระค่าบริการก่อนวันที่สิ้นสุดรอบบิล โดยหากเกินวันที่สิ้นสุดรอบบิล ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ทำการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 3 นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดรอบบิล

 

การยกเลิกบริการหากผู้ใช้บริการต้องการยกเลิกบริการหรือไม่ต้องการต่ออายุแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถกดขอยกเลิกบริการ” ได้ที่ระบบจัดการ โดยหากการยกเลิกบริการนั้นเป็นการยกเลิกในทันที ทางผู้ให้บริการจะทำการยกเลิกบริการให้ภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแต่ได้รับคำขอ โดยการยกเลิกบริการในทันทีนั้น ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการส่วนต่างวันที่ยังไม่ได้ใช้บริการ